Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

DOSTAWA GRATIS NA TERENIE SKOCZOWA

33 853 26 31 603 VERONA


Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU - "Wytypuj wynik meczy POLSKA – WŁOCHY – 15.11.2020"

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na najcelniejszy komentarz dot. „Wytypuj wynik meczy POLSKA – WŁOCHY – 15.11.2020" (zwanego dalej „Konkursem”) jest F.H.U. VERONA KACPER SOSNA ul. Gustawa Morcinka 16 43-430 Skoczów, NIP: 5482711020 (dalej: Pizzeria Verona lub równoważnie „Organizator”).

  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Konkurs trwa od dnia 13.11.2020 r. do dnia 15.11.2020r do godziny 19:00. Zgłoszenia udziału w Akcji można dokonywać od dnia 13.11.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. do godz. 19.00.

 4. Celem konkursu jest wytypowanie ostatecznego wyniku meczy POLSKA – WŁOCHY w ramach ligi narodów, który ma miejsce 15.11.2020. Komentarze z wynikiem mają być składane za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/pizzeriaverona (dalej: „Profil FB”).

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).

 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele firmy organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym stosunku pracy i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3. Praca Konkursowa

 1. Zadaniem konkursowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej, jest wytypowanie (dalej: „Praca Konkursowa”): jak najcelniejszego wyniku w postaci komentarza dot. meczu POLSKA - WŁOCHY. Prace Konkursowe zostają zamieszczone na Profilu FB w sposób umożliwiający użytkownikom sieci Internet zapoznawanie się z nimi.

 2. W ramach zgłaszania Prac Konkursowych Organizator jedynie udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie tworzy, nie modyfikuje ani w inny sposób nie wpływa na treści zawarte w Pracach Konkursowych. Organizator informuje jednak, że na Profilu FB nie mogą być zamieszczane Prace Konkursowe naruszające postanowienia ust. 4 do 5 poniżej. Organizator ma prawo usunąć takie Prace Konkursowe z Profilu FB.

 3. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 4. Praca Konkursowa nie może ponadto: ukazywać traktowania psa lub kota w sposób sprzeczny z prawem lub powszechnie przyjętymi normami właściwego postępowania ze zwierzętami; przedstawiać antropomorfizacji psa lub kota, to jest nie może przedstawiać go w pozie nienaturalnej dla niego, a właściwej dla człowieka, lub z akcesoriami nieodpowiednimi dla zwierząt, a przeznaczonymi dla ludzi (np. ludzkie ubrania, wózki dziecięce); być oczywiście niezgodna z celem Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 5.

 

§ 4. Zasady Akcji

 1. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. W przypadku większej liczby zgłoszeń od tej samej osoby, pod uwagę brane będzie tylko pierwsze zgłoszenie.

 2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy: zostawić pod postem konkursowym swój komentarz, o którym mowa w § 3 ust. 1

 3. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: - Etap I – od 13.11.2020 r do 15.11.2020 do godz. 19:00 – przyjmowanie zgłoszeń, - Etap II – od 16.11.2020 do 17.11.2020 godz. 21.00 wybór zwycięzcy przez Komisję spośród nadesłanych komentarzy

 1. Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, wyłoni najlepszą Prace Konkursową według kryteriów, poprawnego wyniku meczu.

 2. Nagrodą w konkursie jest darmowa dowolna duża pizza, którą można zamówić osobiście w lokalu lub telefonicznie. Odbiór tylko osobisty, bez dowozu. (nagradzamy 3 pierwsze osoby, które wskażą poprawny wynik)

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Pracy Konkursowej, co do której powziął wiarygodną wiadomość o próbie manipulacji Pracą Konkursową, która zostaje w ten sposób zdyskwalifikowana, zostaje wyłączona z ubiegania się o Nagrody.

 

§ 5. Wydanie Nagród

 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o swojej wygranej w prywatnej wiadomości w portalu społecznościowym Facebook. Warunkiem otrzymania tej nagrody jest podanie danych osobowych niezbędnych do odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej.

 2. Jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności nie jest możliwe wydanie Nagrody laureatowi na skutek niepodania przez laureata danych osobowych lub podania przez laureata nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 3. Jeżeli z jakichkolwiek powodów, w tym z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, wydanie Uczestnikowi Nagrody okaże się niemożliwe, Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który zgłosił kolejno najlepszą Pracę Konkursową. Do takiego Uczestnika znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia, dotyczące laureatów Konkursu.

 

§ 6. Własność intelektualna

 1. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że nie narusza ona praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i prawa do wizerunku.

 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi i F.H.U. VERONA KACPER SOSNA ul. Gustawa Morcinka 16 43-430 Skoczów, NIP: 5482711020 nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji Pracy Konkursowej w Serwisie WWW oraz na Profilu FB. Licencja udzielana jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W powyższym zakresie Uczestnik zezwala również Organizatorowi i F.H.U. VERONA KACPER SOSNA ul. Gustawa Morcinka 16 43-430 Skoczów, NIP: 5482711020 na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora F.H.U. VERONA KACPER SOSNA ul. Gustawa Morcinka 16 43-430 Skoczów, NIP: 5482711020. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Uczestnik o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostaje powiadomiony listem poleconym lub wiadomością e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji). Wysyłka następuje najpóźniej w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§ 8. Dane osobowe

 1. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora, w tym na ich przetwarzanie również w przyszłości, w tych samych celach.

 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Udział w Konkursie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, ale konieczne.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w notatkach profilu fanpage organizatora F.H.U. VERONA KACPER SOSNA ul. Gustawa Morcinka 16 43-430 Skoczów, NIP: 5482711020. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana, ani stowarzyszona z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji przez Organizatora.

 2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określa niniejszy regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.